Pleitnota VBU Afdrukken E-mail

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 200219

2500 EA ‘s-Gravenhage

 

Usselo, 27 oktober 2011

 

 

Uw referentie 201106720/1/R1

Onderwerp:  Pleitnota VBU

               

 

Geacht College,

 

 

Gezien uw brief de datum 19 oktober 2011 waarin u aangeeft vooral vragen te willen stellen zal ik deze pleitnota kort houden.  Het project Usseleres kan men verdelen in twee onderwerpen en/of discussies. Eén die gaat over landschapsschoonheid en respect voor het verleden en de andere discussie is die over harde cijfers betreffende nut en noodzaak om nog meer bedrijven terrein te ontwikkelen.

 

De cultuurhistorische waarde van de Usseleres, de grootste kranses van Europa, is volgens de VBU onomstreden. In diverse rapporten wordt deze ook als zodanig genoemd.  De MER commissie heeft de es getypeerd als gebied van hoge zeldzaamheid en de aantasting van de cultuurhistorie, het landschap, het rijke archeologische bodemarchief en de aanwezige aardkundige waarden is onomkeerbaar bij ontwikkeling tot bedrijven terrein.  De kop van het artikel, dat is verschenen in de Twentse Courant Tubantia op 22 oktober 2011,  “Behoud Es is teken van beschaving”  geeft  het beste de gevoelens weer van de VBU en vele Enschedese inwoners. De VBU is van mening dat alleen al op deze gronden de Usseleres niet vernietigd mag worden en moet worden behouden voor de generaties na ons.

 

De discussie over nut en noodzaak is van een andere aard. U heeft in het dossier de nodige cijfers kunnen aantreffen. De VBU heeft altijd de cijfers van de gemeente onderbouwd kunnen weerleggen.  Maar onze rapporten en brieven beleven onbeantwoord.

Wat ons ronduit steekt is dat de gemeente continue gegevens en cijfers aanpast of niet vrij geeft.  Een voorbeeld:  Tijdens de behandeling van de Bedrijvennota Twente 8 januari 2011 en de MER 28 januari 2011 was immers al bekend dat de gemeente slechts 0,8 ha aan bedrijfsterreinen heeft uitgegeven.  De vastgoed rapportage Twente 2011 in uw bezit spreekt van 0,46 ha. Ook een gegeven

 

  

dat het UWV aangeeft dat sinds 2006 het arbeidspotentieel  al daalt komt niet voor in de discussie over het hanteren van het zgn. TSM plus model, dat mede de oorzaak is dat de Usseleres een bedrijven terrein moet worden.  De burgemeester laat in de krant van 20 september jl. optekenen dat Twente een potentiële krimpregio is.  Onze opmerking dat ook bij vliegveld Twente bedrijventerrein wordt ontwikkeld werd afgedaan als dat dit voor vliegtuiggebonden industrie is en dat dit niet meegerekend mag worden als bedrijventerrein. Onze vraag was: zijn dit dan geen arbeidsplaatsen?  Daarna wordt aangeven door een rapport van AT Osborne dat er voor EUR 12,8 miljoen aan bedrijventerrein voor  algemene doeleinden en voor woningenbouw  moet worden afgeschreven. Gegevens als deze verschijnen na de behandeling van de bedrijven nota Twente en de MER in de pers maar zijn uitermate belangrijk voor een juiste afweging.  

 

Een ander punt is dat de gemeente geen inhoudelijke discussie met ons heeft willen voeren op een moment na .  Oud-wethouder Le Loux  heeft de ontwikkeling van de Usseleres vertraagd.  Hij vond dat de beschikbare  grond voor bedrijventerreinen en de vrijkomende grond door revitalisering van het Haven terrein makkelijk de  behoefte kon dekken.

 

In deze periode is op initiatief, na een uitnodiging van de VBU om kennis te maken en op de Usseleres te komen kijken, van burgermeester Den Oudsten een gesprek over nut en noodzaak tot stand gekomen met economische zaken.  Er is een gesprek geweest op 9 juni 2006. Dit was een zeer goed en open gesprek.  Al  snel bleek dat de demografische ontwikkeling in het geheel niet was meegenomen in de modellen die de behoefte berekening bepaalden.  Enschede zou nog groeien tot  180.000 tot 190.000 inwoners. Ook was er geen rekening gehouden met leegstand en was niet alle beschikbare bedrijventerrein meegenomen.  De gemeente ambtenaren zouden een aantal zaken gaan bekijken en uitzoeken, daarna zou een nieuwe afspraak worden gemaakt. Het gesprek zou plaatsvinden op 8 september 2006.  Dit gesprek is door de projectleider mevrouw Siegrid Hafkenscheid afgebeld wegens ziekte van mevrouw Looman.  Een vervanger was niet voorhanden en er zou een nieuwe afspraak worden gemaakt.  De VBU heeft diverse malen contact opgenomen met mevrouw Hafkenscheid.  Het antwoord was dat mevrouw Looman voor langere tijd uit de roulatie was en dat we  even geduld moesten hebben.   De intentie van de gemeente was op basis van deze gesprekken onze brieven van 1 oktober 2005 en 16 januari 2006 te beantwoorden.

Helaas hebben wij nooit een inhoudelijk antwoord mogen ontvangen net zo als op onze andere rapporten en stukken die wij gestuurd hebben.

Ook in de jaren daarna is, ondanks ons verzoek en het aanbod graag een inhoudelijke discussie te willen voeren, nooit gereageerd.  De gemeente gaat gewoon door en produceert het volgende rapport met onjuiste aannames en conclusies die grote financiële gevolgen hebben voor de gemeente Enschede en dat mag worden betaald door de inwoners.

 

U heeft in onze informatie ook een dossier over  “het kappen in Mei” door de gemeente aangetroffen. Deze informatie is toegevoegd omdat het symptomatisch is hoe de gemeente omgaat met de VBU.  Ook daar wordt aangegeven dat alles klopt maar als de VBU dan vraagt naar de vergunningen en controles dan  blijft men in gebreke en daar blijft het dan bij.

 

In de tijd van het opstellen  van ons dossier mochten wij uit de krant vernemen dat het grondbedrijf code oranje blijft en dat na de injectie van EUR 13 miljoen in 2010 er nu ook weer EUR 4,5 miljoen moet worden ingestoken. En op een gedeelte van de Zuiderval wordt bedrijventerrein ingewisseld voor woningbouw.

 

  

De gemeenteraad  van Enschede heeft mede naar aanleiding van de discussie rondom de Usseleres opdracht gegeven  een enquête te starten naar aanleiding van het nu geheel uit de pas lopen van de

grondposities  en de financiële gevolgen daarvan. De VBU heeft aangeboden kennis te delen en informatie te verschaffen. De reactie tot zover is dat onze mail voor kennisgeving is aangenomen.

  

Dank voor uw aandacht

 

 

 

Bijlagen:

 

1.      Mail verkeer inzake gesprek economische zaken

2.      Brief aan Wethouder Le Loux 1 december 2005

3.      Brief aan Wethouder Le Loux en Helder 16 januari 2006

4.      Persbericht MER

5.      Mail enquête  Vanneker, Usseleres en Esmarke

6.      Diverse kranten artikelen

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Ing. G. Bijvank Eur Ing                                                Drs. A. Bijmold

voorzitter                                                                    secretaris

 

Meer over de Raad van State