Presentatie 07-12-2009 PDF Afdrukken E-mail

Op 7/12/2009 heeft de volgende presentatie plaatsgevonden als randprogramma.

 

Toelichting:

Stand van zaken (her)ontwikkeling bedrijventerreinen:

In het overheidsbeleid staat herstructurering van bedrijventerreinen op nummer 1.

Ook wordt aan de herstructureringsopgave de aanleg van nieuwe terreinen verbonden.

Nog dit jaar wordt met de Provincie een prestatie-afspraak gemaakt over hoe wij als Enschede

omgaan met onze terreinen tot 2020. Het gaat dan om afspraken over herstructureren, uitgifte,

duurzame ontwikkeling, nieuwe terreinen, parkmanagement maar ook over mogelijkheden

t.a.v. subsidies en de Overijsselse herstructureringsmaatschappij. I

In het randprogramma zullen we een samenhangend beleid t.a.v. bedrijventerreinen in hoofdlijnen presenteren.

 

Helaas waren er weinig vertegenwoordigers van uit de raad.

 

Wij willen de volgende opmerkingen plaatsen bij de presentatie gegeven door Wethouder Eric Helder en Irma Lissberg, Economische zaken

 

 

 • In de presentatie over de hoeveelheid benodigde bedrijventerreinen is het Vliegveld Twente niet mee genomen omdat dit nog een “zacht” plan is. De VBU zet daar grote vraagtekens bij.
 • In de presentatie ontbreken het Polaroid terrein en bedrijventerrein dat Twepa achterlaat. Ook dit zouden “zachte” plannen zijn. Er ligt een college besluit dat indien er bedrijvigheid/industrie vertrekt dit ook weer wordt ingevuld met bedrijvigheid/industrie. De VBU heeft gevraagd een lijst van deze locaties samen te stellen.
 • Op de Josink es wordt gebouwd voor leegstand. (Kop van de Josink es met daarnaast een bord van Snelder Zijlstra) Afgesproken is dat er niet meer gebouwd wordt als er geen concrete invulling van de grond/gebouw is (50 wkn per ha). De VBU vraagt de raad om hier haar controlerende functie uit te oefenen.
 • De 10.000 arbeidsplaatsen die gerealiseerd bij de UT ontbreken in de presentatie. Niet duidelijk is waarom deze niet zijn opgenomen.
 • De VBU toont aan dat op basis van bestaande rapportages er in Twente een overschot is van 243ha. (zie bijlage)
 • Op 26 november is er een lezing geweest op de UT met de titel “Krimp in Twente”. Door de verschillende sprekers is aangegeven dat Twente te maken krijgt met krimp. Alleen delen van de Randstad zullen dans wellicht kunnen ontspringen. De VBU heeft tijdens deze lezing een paar expliciete vragen gesteld. Op de vraag waarom gaan de gemeenten nog steeds door met het ontwikkelen van bedrijfsterreinen. Het antwoord: Een aantal gemeenten (waaronder Enschede) zitten nog steeds in de ontkenningsfase. Zij hanteren nog steeds de groei scenario’s. De vertegenwoordigster van de Euregio stelde dat het nog niet te laat is om in te grijpen.
 • De VBU geeft aan dat de cijfers en feiten opgesteld door het Trendbureau Overijssel laten zien dat het arbeiderspotentieel in Twente in 2010 en de daarop volgende jaren zal afnemen. (Rapport Cijfers en feiten Trendverkenning Demografie Overijssel 2030, Trendbureau Overijssel, 2008).
 • De gemeente refereert aan de rapportage opgesteld door Encorys. VBU brengt in dat de Euregio Twente, bij monde van de heer Schouten, uitdraagt dat er voldoende bedrijventerreinen zijn en dat er een herijking dient plaats te vinden. De VBU heeft ook de nodige vraagtekens bij dit rapport zeker omdat rapportages en berichten van de laatste maanden sterk afwijken van de conclusies in dit rapport. Mevrouw Lissberg geeft aan dat er volgend voorjaar een nieuwe inventarisatie is opgesteld waaraan alle gemeenten hebben meegewerkt.

 

 

Onze conclusie: Er is veel onduidelijkheid in de presentatie over het werkelijk aantal beschikbare hectare bedrijventerrein in Enschede en Twente. Volgens de VBU gaat het niet om hectares maar om werk. Ons inziens zijn er ruim voldoende hectares bedrijventerrein voorhanden. (zie bijlage)

 • Almelo.176 hectare in de aanbieding Op het XL terrein staat 1 bedrijf
 • Hengelo heeft bij 100 hectare in de aanbieding
 • Enschede nog 42 hectare (zonder de Usseleres) te bebouwen. Inclusief Vliegveld heeft Enschede 152 hectare in de aanbieding
 • Haaksbergen 36 hectare in de aanbieding
 • Oldenzaal heeft 63 hectare in de aanbieding

 

De gemeente Enschede kan volgens de VBU niet verkopen om met zoveel leegstand, beschikbare bedrijventerreinen en in het kader van de demografische ontwikkelingen nog een bedrijventerrein aan te leggen op de grootste kranses van Europa.

 

 

Aanbeveling: Stel de wijziging van het bestemmingsplan uit om de Usseleres te benoemen als bedrijventerrein uit. Wacht eerst de resultaten af van de Euregio Twente naar de werkelijke behoefte aan bedrijventerreinen. Ook de VBU wil graag een goede invulling voor de Usseleres die de nodige arbeidsplaatsen oplevert en dan met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Wij willen hiervoor verwijzen naar het rapport USSELERES: BEHOUD DOOR ONTWIKKELING opgesteld door mevrouw ir. Kuit mei 2008.

 

 

Indien u een mondelinge toelichting wilt neem dan s.v.p. contact met ons op