Inspraak reactie VBU Stadsdeelcommissie West d.d. 12 mei 2009 PDF Afdrukken E-mail

Inspraak reactie VBU Stadsdeelcommissie West d.d. 12 mei 2009

 

Geachte aanwezigen:

 

Als u dezelfde informatie heeft ontvangen als ons  dan dient u vanavond op basis van een samenvatting van 19 kantjes  en onze inspraakreactie  te beslissen of u de grootste kranses van Europa definitief wilt vernietigen. Een hele verantwoordelijkheid die u ieder zelfstandig zal moeten nemen.

 

De grootste kranses waarvan maar liefst 22 ha  (T.C. Tubantia 6 mei 2009) van moet worden afgegraven gezien de hoge archeologische waarde. De vraag kan gesteld worden: Waar is deze gemeente mee bezig en wie zal dit betalen?

 

 

Onze opmerkingen op het rapport MER Usseleres samenvatting Definitief Rapport d.d. 6 April 2009

 

 

Behoefte

 

Het rapport van Ecorys is gebaseerd op het volgende rapport:

 

De publicatie Omgevingsscenario’s Lange Termijnverkenning 1995-2020 van het Centraal Planbureau (werkdocument 89, december 1996). Dit rapport bevat drie scenario’s voor de periode 1995-2020:  Dit is bijna 13 jaar geleden.

 

De heer W. Derks ,werkzaam bij het  VROM, heeft veel nieuwere inzichten gepubliceerd. Het is een gegeven dat het aantal inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar afneemt sinds 2007.  Ik deel u de presentatie uit.

 

In april heeft in de bijlage nieuwbouw van de TC Tubantia een interveiw gestaan met mevrouw Linda van Asselt van de Regio Twente. De bevolking zal tot het jaar 2020 niet meer groeien. Deze constatering sluit aan bij presentatie van de heer Derks.

 

Het rapport van Ecorys (Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen Enschede, januari 2008) komt tot de conclusie dat in Enschede een behoefte aan bedrijventerrein bestaat van 112 hectare. Hierbij is echter de ruimtebehoefte van het cluster ‘transport, logistiek en groothandel’ inbegrepen. Dit cluster is goed voor een vraag van 65 hectare. De meeste van deze bedrijven zijn echter ruimtevreters, die conform de afspraken tussen de provincie Overijssel en de Twentse gemeenten thuis horen op het regionaal bedrijventerrein (RBT)

M.a.w. u wordt hier ons inziens verkeerd geïnformeerd.

 

Buck Consultants heeft een rapport doen verschijnen op 3 juni 2004 in het kader van het RBT. Een van de conclusies: De regio Twente lijkt voor de komende jaren over een ruim aanbod aan bedrijventerreinen te beschikken. Voor ruimte vreters dient het RBT te worden ontwikkeld.

 

Op initiatief  van de burgemeester, tijdens een bezoek aan de VBU op de Usseleres, is er geregeld dat wij in  gesprek konden komen met de medewerkers van de afdeling economische ontwikkeling. Wij hebben de nodige vragen gesteld en informatie aangedragen en deze konden niet of slechts gedeeltelijk worden beantwoord. Wel bleek dat de groeiscenario’s die de gemeente hanteerde als uitgangspunt geheel achterhaald waren. Afgesproken is dat de gemeente haar huiswerk zou maken en dat er een vervolg gesprek zou komen op 8 september 2006. Helaas hebben wij niets meer mogen vernemen.

 

De gemeente is bezig een bedrijventerrein te ontwikkelen van 80 tot 120 ha bij het vliegveld Twente. Het aantal ha is mede afhankelijk van de variant die wordt gekozen. Maar dit heeft natuurlijk ook weer alles met behoefte te maken.

 

Ik vind dat ik dit punt nu voldoende heb behandeld.

 

Locatie keuze

Over locatie keuze willen wij als VBU de opmerking maken dat men iets wat zo uniek is als de grootste kranses  van Europa nooit mag vernietigen.  Men zou dit veel meer een toeristische bestemming moeten geven. De VBU heeft hier diverse voorzetten voor gegeven. Recente rapportage van uit de provincie geven ook aan dat Enschede hier veel in zou kunnen verbeteren.

 

Verder past de Usseleres prima in de nog uit te brengen omgevingsvisie als Landmark en als gebied dat gekoesterd dient te worden. Gesteld kan worden dat de es nooit als bedrijventerrein mag worden ontwikkeld indien men deze omgevingsvisie voor Overijssel volgt.

 

 

Voornemen en alternatieven

 

Onder het kopje Beoogde fasering en alternatieven staat: de eerste fase die zowel begint op de bolling als in de oost en west krans. M.a.w. we maken de es direct helemaal kapot. Waar wordt er rekening gehouden met het amendement van de PVDA en de uitspraak van de Wethouder Helder : er wordt straatje voor straatje aangelegd.

De VBU verbaasd zich nergens meer over.

 

Milieugevolgen

 

Tabel 2 is een puur subjectieve beoordeling.  Maar als er staat gebruiksfuncties van de es zijn 0 = neutraal, dan is dit niet correct. Het is algemeen bekend dat de es de beste landbouwgrond van Enschede heeft. Dit is door de eeuwen heen mm voor mm opgebouwd.

 

Waar wij ons wel in kunnen vinden is de opmerking:  De grote  schaal van de Es en de kenmerkende openheid van de bolling worden aangetast, criterium  karakteristieken van de Es scoort dan ook  sterk negatief. M.a.w. de Es gaat er gewoon aan.

 

Natuur

SOVON heeft een onderzoek gedaan dat aangeeft dat de patrijs (rode lijst) en de kieviet veelvuldig voorkomen op het te bebouwen gedeelte van de es. Het rapport geeft ook aan dat dit punt sterk negatief scoort.

 

Wat mist de VBU:

 

N.a.v. het rapport advies voor richtlijnen voor het milieueffect rapport bedrijven terrein Usseleres te Enschede en onze inspraak reactie op 26 juni 2007.

 

Citaat rapport:  “onderbouwing van de locatiekeuze op regionaal niveau en van het nut en noodzaak (behoefte raming)  van het bedrijventerrein dient te worden onderzocht” . Ons inziens is deze,  met het rapport Ecorys dat alleen over Enschede gaat en in de samenvatting MER Usseleres is aangevuld met verder niet gestaafde feiten,  onvoldoende. Tevens attenderen wij u erop dat het rapport van Ecorys niet is opgesteld conform het groeiscenario Transatlantic Market en dit is niet in overeenstemming met beleid van de Minister van VROM en de provincie Overijssel.

 

Daarnaast geeft het advies rapport ook duidelijk aan dat het om een Belvedère gebied gaat en dat dit niet zomaar verloren mag gaan. In de samenvatting van de MER wordt dit niet benoemd en meegewogen. Tevens wordt niet benoemd dat het hier de grootste kranses van Europa betreft.

 

 

In de behoefte bepaling wordt geen enkele rekening gehouden met leegstand en de effecten van revitalisering van bedrijfsterreinen. Waarom is er geen inventarisatie gemaakt zoals de VBU heeft gedaan enkele jaren geleden. Met name Enschede en Hengelo zijn er druk mee bezig oude bedrijfsterreinen te revitaliseren. In het haven gebied van Hengelo komt nu veel bedrijfsterrein beschikbaar.

 

 

Wij hebben gevraagd op 27 juni 2007 om het rapport herstructurering van bedrijven terreinen op te stellen door de algemene rekenkamer in opdracht van ministerie economische zaken gepubliceerd oktober 2008 mee te nemen in  de MER. Waarom is dit niet gebeurd?

 

Afsluiting

 

Nu de berichten t.a.v. de ontwikkeling van het bedrijventerrein Vliegveld Twente (80 tot 120 ha) steeds veel belovender worden. (Zie TC Tubantia 16 april jl.) en de ontwikkeling van het kennispark bij de UT in een ver gevorderd stadium is, is het ontwikkelen van de Usseleres in een standaard bedrijventerrein ons inziens volledig overbodig.

 

De andere vraag die kan worden gesteld: Is de gemeente Enschede bij machte om drie van dergelijke grote projecten te financieren ten tijde van een zware economische recessie en de structurele miljoenen tekorten?  Er wordt gesproken van €15 tot € 20 miljoen.

Is er ook al niet € 40 miljoen in de Esmarke gestoken die nog lang niet terug komt.

Het mag duidelijk zijn dat de Usseleres es een zeer duur bedrijventerrein wordt.  Gezien alle voorwaarden, behouden en/of afgraven van bodemschatten en de procedures die nog zullen gaan lopen.

Dient er niet eerst een duidelijke keuze te worden gemaakt op basis van de nieuwe gegevens inzake demografische ontwikkelingen, de uiteindelijke invloed van de recessie en  beschikbare middelen of het verder ontwikkelen van de Es nog wel betaald kan worden en welk terrein de hoogste prioriteit heeft.

 

 

Dank voor uw aandacht.

 

Gerrit Bijvank.

Vz VBU.