Vereniging tot behoud Usselo en de Usseleres
Stemadvies gemeenteraadsverkiezingen Enschede 2018 PDF Afdrukken E-mail

Stemadvies voor behoud Usseleres


Zoals u waarschijnlijk weet zal de bestemming industrie van De Usseleres gaan verdwijnen. De formele procedure moet echter nog gestart worden. De gemeente gesteund, door een aantal partijen, wil nu een groot zonnepark van circa 30 ha aaneengesloten op de bolling situeren en ook windmolens zijn niet uitgesloten..

De VBU is voorstander om de Usseleres te ontwikkelen tot een landbouwpark met een verhoogde ecologische waarde en een toeristische bestemming. De VBU voelt zich daarin gesteund door de provincie Overijssel. In het vastgestelde definitief ontwerp Omgevingsvisie en -Omgevingsverordening Overijssel 2017 geeft de provincie aan dat essen met een grote cultuurhistorische - landschappelijke kwaliteit intact wil laten en waar nodig versterken. Het plaatsen van zonnepanelen en windmolens waar dan ook op de grootste kranses van Europa, de Usseleres past totaal niet in de vastgelegde ambitie.

De VBU heeft de politieke partijen gevraagd zich expliciet uit te spreken over de toekomst van de Usseleres. Wij hebben de onderstaande antwoorden binnen gekregen.


Burger Belangen en Enschede anders

De Usseleres niet verder aantasten maar de bestaande waarden versterken en uitbouwen naar bijv. Landbouwpark . M.a.w. geen zonnepanelen en windmolens in het buitengebied/Usseleres.


CDA / SP

Zonnepanelen op de Usseleres. Alleen als er voldoende draagvlak is.
CDA geen windmolens in het buitengebied
SP   geen windmolens op de Usseleres


CU

Zonnepanelen alleen in de krans van de Usseleres en windmolens kunnen geplaatst worden in het buitengebied/Usseleres.


GL

Zonnepanelen op de Usseleres met de voorwaarde is dat de ruimtelijke structuur van bolling en krans worden behouden en bij voldoende draagvlak. Windmolen mogen in het buitengebied.


D66/PvdA

Maken zich sterk voor het plaatsen van een aaneengesloten deel zonnepanelen op de Usseleres. Of het op de bolling of in de krans is uiteindelijk aan de gemeente raad en maken zich sterk voor het plaatsen van windmolens in het buitengebied/Usseleres.

Note: De VVD heeft gemeend als enige partij gemeend geen duidelijk nieuw standpunt naar voren te moeten brengen. Het bij de VBU bekende standpunt is dat de VVD een bedrijventerrein op de Usseleres wil.

Stem op een van de volgende partijen voor een ongeschonden Usseleres:

  • Burgerbelangen Enschede (BBE)
  • Enschede anders
  • CDA
  • SP


Het stemadvies van de VBU is tot stand gekomen op basis van een vragen lijst die is ingevuld door bijna alle politieke partijen van Enschede. Zie onze website. De vereniging tot behoud van Usselo en de Usseleres (VBU) is opgericht in 1995 en komt voort uit de buurtkring Usselo en heeft veel medestanders in de gemeente Enschede. De VBU heeft tot op heden het verdere aantasting van de Usseleres weten te voorkomen.

 

Waarom geen bebouwing op de Usseleres

Het stemadvies van de VBU is tot stand gekomen op basis van een vragen lijst die is ingevuld door bijalle politieke partijen van Enschede.

De vereniging tot behoud van Usselo en de Usseleres(VBU) is opgericht in 1995 en komt voort uit de buurtkring Usselo en heeft veel medestanders in de gemeente Enschede. De VBU heeft tot op heden het bebouwen van de Usseleres weten te voorkomen. Dit komt mede omdat een de wethouders van D’66 en Burger Belangen Enschede die als wethouder zitting in de vorige colleges hebben gehad de ontwikkeling op een laag pitje hebben gezet. Onder leiding van de Wethouder Helder (PvdA) is echter de ontwikkeling de afgelopen 4 jaar weer opgepakt en zijn boerderijen en gronden opgekocht. De investering die de wethouder Helder heeft gedaan is circa EUR 50 miljoen geweest. Tevens is de procedure wijziging bestemmingsplan gestart.

De VBU heeft in 2002 met de nota alternatieven voor de Usseleres reeds gewaarschuwd dat Enschede veel te veel industriegrond ontwikkeld en dat er een enorme leegstand is.

De VBU heeft in maart 2006 alle politieke partijen in de gemeente Enschede de presentatie gestuurd van Prof. dr. Wim Derksen werkzaam voor het ministerie van VROM die aangaf dat de beroepsbevolking in Twente van af het jaar 2007 zal gaan dalen. In september 2009 geeft de heer Dr. F. H.J.M. Coenen Universiteit Twente dat de beroepsbevolking in Twente in 2010 krimpt.

De heer drs. T.J. Schouten, Portefeuillehouder Economie in de regio raad Twente, Gezondheid, programma Werk in Twente, geeft in januari 2010 aan dat we met de huidige plannen straks 700 voetbalvelden aan industriegrond teveel hebben. Een onderzoek van de VBU laat zien dat er in december 2009 maar liefst 475.000 m² kantoor en bedrijfsruimte in Enschede leeg staat.

De krimp in bevolking en het maar blijven aankopen en ontwikkelen van grond is niet allen zichtbaar bij bedrijventerreinen. Het overschot aan woningen en/of grond voor woningbouw is zichtbaar door het geringe belangstelling voor Esmarke en het Vanneker. Hier heeft de gemeente Enschede naar onze schatting circa EUR 50 miljoen aan inmiddels “dood”geld in geïnvesteerd. Ook voor het nieuwbouwplan “Het Vaneker” is een zeer geringe belangstelling. Zonder de raad te informeren heeft Wethouder Bleker (PvdA) hier veel grond laten aankopen. Er staan inmiddels circa 1700 woningen in Enschede te koop en woningbouwcorporaties hebben inmiddels bouwplannen opgeschort.

Al deze berichten zijn in lijn met de visie die de VBU al jaren uitdraagt en communiceert naar alle politieke partijen, leden VBU en de bevolking van Enschede.

De VBU vindt dat de Usseleres moet worden ontwikkeld maar dan met behoud van alle kernwaarden. (zorgboerderijen, cultuurhistorisch landschapspark, verbouwen van oude gewassen, stadscamping), Zij heeft hiertoe adviesbureau Ir. H.G. Kuit opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Het adviesbureau heeft in mei 2008 de nota “Usseleres: Behoud door Ontwikkeling “opgesteld. Deze nota is gestuurd naar het college van B & W en de raad en alle politieke partijen in Enschede.Het stemadvies van de VBU is tot stand gekomen op basis van een vragen lijst die is ingevuld door bijna alle politieke partijen van Enschede. Zie onze website. De vereniging tot behoud van Usselo en de Usseleres (VBU) is opgericht in 1995 en komt voort uit de buurtkring Usselo en heeft veel medestanders in de gemeente Enschede. De VBU heeft tot op heden het verdere aantasting van de Usseleres weten te voorkomen.

 


Waarom geen bebouwing op de Usseleres

Het stemadvies van de VBU is tot stand gekomen op basis van een vragen lijst die is ingevuld door bijalle politieke partijen van Enschede.

De vereniging tot behoud van Usselo en de Usseleres(VBU) is opgericht in 1995 en komt voort uit de buurtkring Usselo en heeft veel medestanders in de gemeente Enschede. De VBU heeft tot op heden het bebouwen van de Usseleres weten te voorkomen. Dit komt mede omdat een de wethouders van D’66 en Burger Belangen Enschede die als wethouder zitting in de vorige colleges hebben gehad de ontwikkeling op een laag pitje hebben gezet. Onder leiding van de Wethouder Helder (PvdA) is echter de ontwikkeling de afgelopen 4 jaar weer opgepakt en zijn boerderijen en gronden opgekocht. De investering die de wethouder Helder heeft gedaan is circa EUR 50 miljoen geweest. Tevens is de procedure wijziging bestemmingsplan gestart.

De VBU heeft in 2002 met de nota alternatieven voor de Usseleres reeds gewaarschuwd dat Enschede veel te veel industriegrond ontwikkeld en dat er een enorme leegstand is.

De VBU heeft in maart 2006 alle politieke partijen in de gemeente Enschede de presentatie gestuurd van Prof. dr. Wim Derksen werkzaam voor het ministerie van VROM die aangaf dat de beroepsbevolking in Twente van af het jaar 2007 zal gaan dalen. In september 2009 geeft de heer Dr. F. H.J.M. Coenen Universiteit Twente dat de beroepsbevolking in Twente in 2010 krimpt.

De heer drs. T.J. Schouten, Portefeuillehouder Economie in de regio raad Twente, Gezondheid, programma Werk in Twente, geeft in januari 2010 aan dat we met de huidige plannen straks 700 voetbalvelden aan industriegrond teveel hebben. Een onderzoek van de VBU laat zien dat er in december 2009 maar liefst 475.000 m² kantoor en bedrijfsruimte in Enschede leeg staat.

De krimp in bevolking en het maar blijven aankopen en ontwikkelen van grond is niet allen zichtbaar bij bedrijventerreinen. Het overschot aan woningen en/of grond voor woningbouw is zichtbaar door het geringe belangstelling voor Esmarke en het Vanneker. Hier heeft de gemeente Enschede naar onze schatting circa EUR 50 miljoen aan inmiddels “dood”geld in geïnvesteerd. Ook voor het nieuwbouwplan “Het Vaneker” is een zeer geringe belangstelling. Zonder de raad te informeren heeft Wethouder Bleker (PvdA) hier veel grond laten aankopen. Er staan inmiddels circa 1700 woningen in Enschede te koop en woningbouwcorporaties hebben inmiddels bouwplannen opgeschort.

Al deze berichten zijn in lijn met de visie die de VBU al jaren uitdraagt en communiceert naar alle politieke partijen, leden VBU en de bevolking van Enschede.

De VBU vindt dat de Usseleres moet worden ontwikkeld maar dan met behoud van alle kernwaarden. (zorgboerderijen, cultuurhistorisch landschapspark, verbouwen van oude gewassen, stadscamping), Zij heeft hiertoe adviesbureau Ir. H.G. Kuit opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Het adviesbureau heeft in mei 2008 de nota “Usseleres: Behoud door Ontwikkeling “opgesteld. Deze nota is gestuurd naar het college van B & W en de raad en alle politieke partijen in Enschede.

 

 
Usseleres, herziening bedrijventerreinnota 2013 en de second opinion

Usseleres, herziening bedrijventerreinnota 2013

en de second opinion

 

 

Eind 2013 heeft de raad het rapport “herziening bedrijventerreinnota 2013” besproken.  De vereniging  Behoud van Usselo en de Usseleres  (de VBU) heeft van te voren zijn analyse/zienswijze  gestuurd. In grote lijn was de raad het eens met deze kritische zienswijze. De verantwoordelijke wethouders van de VVD en  PvdA hebben helemaal niets gedaan met door de raadscommissie opgestelde rapport “Grip op Grond”. Het resultaat de raad heeft vernietigende kritiek geuit en een second opnion aangevraagd.

 

De hoofdpunten van kritiek van de raad en de VBU zijn :

 

De nota 2013 is opgesteld door  hetzelfde en nog steeds het zelfde bureau, Ecorys, dat deze analyses in opdracht van de gemeente mag maken. Dit, ondanks dat is gebleken dat dit bureau er telkens wel heel ver naast zit en dat berekeningen en cijfers vaak niet goed onderbouwd zijn.

 

Dat men nu overgaat naar en een TM scenario, in plaats van een TM+, maar toch de ijzeren voorraad in stand wil houden. Dit  is niet te verdedigen. Juist de “plus” was het, die het noodzakelijk maakte om de  Usseleres te kunnen aanwijzen als bedrijven terrein.  

 

 

De second opinion “raming vraag naar bedrijventerreinen in Enschede”  opgesteld dr. Erik Louw & prof. dr. Willem Korthals Altes  7 februari 2014 in opdracht van de gemeenteraad van Enschede deelt de kritiek van de raad en de VBU volledig. Termen als discutabel en dubieus die bovengenoemde opstellers gebruiken zeggen genoeg. Ook het vliegveld dient als bedrijven terrein in de berekeningen te worden opgenomen. Dit punt heeft de VBU al vele malen naar voor gebracht.

 

De vraag die nu kan worden gesteld; Gaan de verantwoordelijke wethouders PvdA en VVD na het rapport Grip op Grond en de Second Opnion (in feite een 2de bevestiging) nu het beleid bijstellen ja of nee. In het geval van ja, dan kan men de Ussleres uit de strategische voorraad halen en de grootste kranses van Europa een bestemming geven die het verdient. In het geval nee ligt de beslissing bij de raad.

 

 

 

 

Gerrit Bijvank

Voorzitter

Vereniging tot behoud van Usselo en de Usseleres

 
Verkiezingen 2014

 

·         De VVD vond het als enige partij in Enschede niet nodig de vragen lijst in te vullen. Dit ondanks dat er meerdere malen een herinnering is gestuurd. Zij verwijzen naar het partij programma.

(vreemd voor een partij dat in een college zit die communicatie met haar burgers hoog op de prioriteiten lijst heeft staan.) Onze conclusie kan niet anders dat de VVD z.s.m. de Es wil ontwikkelen als bedrijven terrein met uitzondering van de bolling die de komende 4 jaar nog niet bebouwd zal worden.

 

·         De PvdA houdt vast aan het huidige beleid. De Usseleres moet een bedrijventerrein worden. Opvallend is de ontwikkeling van het vliegveld volgens de PvdA geen enkele invloed heeft op de op de ontwikkeling van de Ussleres.  

 

·         Liberaal  053  Ondersteund min of meer het huidige college beleid t.a.v. de ontwikkeling Usseleres. De Usseleres moet een bedrijventerrein worden. Ook geeft liberaal 053 aan dat de ontwikkeling van het vliegveld geen enkele invloed heeft op de op de ontwikkeling van de Ussleres.

Citaat voet noot: De toekomst is niet te voorspellen, de gemeente heeft tot op heden al 27 tot 30 mln. euro uitgegeven van de Usseler Es. Enschede heeft de laatste jaren op de pof geleefd. Einde citaat.

 

 

·         Het CDA heeft haar koers  gewijzigd en staat niet meer zonder enig voorbehoud voor de bebouwing.  (Mevrouw Ayfer Koç heeft daarbij telefonisch ook een toelichting gegeven.)

 

Citaat bijschrift vragen lijst: Het CDA Enschede kiest voor herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen boven nieuwe aanleg. Afstemming vindt plaats op Twentse schaal. De Usseler Es is een strategische reservelocatie voor de lange termijn; bebouwing daar is pas aan de orde als elders onvoldoende ontwikkelruimte is. Bij de invulling kiest het CDA voor bebouwing langs de rand van de Usseler Es met goede inpassing in het landschap, waarbij de bolling behouden blijft. Einde citaat.

 

 

De overige partijen willen afzien van de ontwikkeling van de Ussleres. Of anders gezegd het huidige bestemmingsplan niet ten uitvoer brengen. Enige partijen geven wel aan dat ze kleinschalige bedrijvigheid, dat is ingepast in het landschap, wil toestaan. Ook het verbouwen van Vlas wordt meermaals genoemd.

 

 

 
 

Enquêtes

U bent tegen bebouwing van de Usseleres?